Obaveštenje

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
“KO KUVA NAJBOLJE KOMŠIJSKE PRIČE ?”

1. Organizator Nagradnog konkursa je kompanija Grand Prom d.o.o. Beograd, Surčinska 6a, matični broj pravnog lica: 17173006 (u daljem tekstu Organizator). Nagradni konkurs se organizuje u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

2. Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: KO KUVA NAJBOLJE KOMŠIJSKE PRIČE? (u daljem tekstu: Konkurs), radi afirmacije proizvoda Organizatora – Grand kafa Gold.

3. Nagradni konkurs se organizuje za područje Republike Srbije.

4. Nagradni konkurs se organizuje u periodu od 22.05.2019. godine do 07.07.2019. godine (u daljem tekstu: Trajanje), uključujući i ove datume.

5. Na Konkursu mogu učestvovati isključivo fizička lica, državljani Republike Srbije, (u daljem tekstu: Učesnici). Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, deca i supružnici zaposlenih kod Organizatora, kao i njihovi bliski srodnici.

6. Pravo učešća u konkursu imaju svi koji u periodu trajanja konkursa, odnosno do 07.07.2019. godine prijave svoju komšijsku priču inspirisanu jelom koje ih spaja. U osnovi komšijske priče je jelo koje spaja Vas i Vašeg komšiju/komšinicu, recept koji svaki put kada je napravljen budi lepe, stare, a ujedno i stvara nove komšijske uspomene. Zadatak Učesnika je da u priči opiše kako upravo to jelo doprinosi negovanju komšijskih odnosa, promoviše komšijske vrednosti i neguje trpezu kao simbol za okupljanje najbližih – i komšija.

Prijava komšijske priče se podnosi popunjavanjem kontakt forme na veb sajtu www.grandkafa.rs a koju čine: Ime i Prezime autora priče, adresa autora priče, e-mail adresa autora priče kao i broj mobilnog telefona. Pored ličnih podataka autora, potrebno je upisati i Ime i Prezime komšije iz priče sa kojim, u slučaju osvajanja nagrade, autor deli istu. Obavezni elemenat prijave je teksualni opis najbolje komšijske priče u maksimalno 600 karaktera. Opcioni (i poželjni) elementi prijave su fotografija u formatu .jpeg ili .png i video u mp4, avi ili mov formatu maksimalne veličine do 2GB.

Dostupnost veb sajta:
Grand Prom će 22.05.2019. godine pustiti u rad veb sajt www.grandkafa.rs

7. Učesnici koji ne pošalju svoje podatke u skladu sa pravilima iz tačke 6, biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu. Isto će se postupiti i prema onim Učesnicima koji su dali netačne podatke, odnosno ova lica gube pravo na dodelu nagrade u slučaju da je osvoje.

Lica koja su dala netačne, ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

8. Izbor najboljih trinaest priča uradiće žiri u sastavu:

  • Nina Cvetković, Senior brend menadžer za razvoj brenda
  • Marija Gičić, Senior brend menadžer za izgradnju brenda
  • Olja Đuričić, Digital marketing specijalista

Organizator nagrađuje trinaest priča koje po mišljenju žirija budu nagrađene kao najbolje. Nagrađuju se tri glavna i deset utešnih dobitnika. Svaki od pobednika i komšija, čije podatke je pobednik naveo prilikom registracije za konkurs, osvajaju istovetnu nagradu.

9. Organizator zadržava pravo da iz Konkursa isključi one priče i fotografije koje su protivne zakonskim propisima, javnom moralu ili na drugi način narušavaju privatnost i pristojnost ili štete ugledu i časti Organizatora ili Brenda.

10. Učesnici mogu početi sa postavljanjem priča na veb sajt www.grandkafa.rs od dana 22.05.2019. godine, i mogu to raditi sve do 07.07.2019. godine u 12 časova (u daljem tekstu: Vreme prijavljivanja). Priče će na sajtu biti objavljene i vidljive nakon odobrenja administratora.

11. Grand Prom će na veb sajtu www.grandkafa.rs, objaviti imena dobitnika najkasnije 14.07.2019. godine.

12. Na Konkursu se dele sledeće nagrade, po redu shodno glasovima žirija:
I mesto: 2 vaučera za kupovinu tehnike u Tehnomaniji u iznosu od po 100.000 dinara
II mesto: 2 vaučera za kupovinu tehnike u Tehnomaniji u iznosu od po 50.000 dinara
III mesto: 2 vaučera za kupovinu tehnike u Tehnomaniji u iznosu od po 30.000 dinara
IV – XIII mesto: 2 poklon paketa Grand kafe
Dobitnici nagrada nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

13. Pobednika proglašava Organizator.

14. Dobitnici su dužni da se u roku od mesec dana, od dana proglašenja pobednika, jave na telefon: +0800 200 003, svakog radnog dana od 8h do 16h, kako bi se sa Organizatorom Konkursa dogovorili oko datuma preuzimanja nagrada.

15. Organizator garantuje da će podacima učesnika rukovati u svemu u skladu sa odredbama važećih propisa.

16. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na korporativnom sajtu, a najkasnije 24h pre stupanja izmena na snagu.

17. Organizator stiče autorska prava na sve pristigle fotografije/video/tekst i može ih koristiti u bilo koje svrhe, bez daljeg pitanja, ili odobrenja od strane učesnika, ili njegovog zakonskog zastupnika. Svi učesnici pristaju da se njihove fotografije/video/tekst koriste dalje u promociji brenda Grand kafa Gold. Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju/video/tekst. Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji/videu za prijavu na ovaj Konkurs i korišćenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/videom/tekstom u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju/video/tekst. Učestvujući u Konkursu Učesnik kao autor fotografije/videa/teksta bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korišćenja u promotivne svrhe branda Grand kafa Gold, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Konkursa. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije/videa/teksta na Konkurs, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije/videa/teksta u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda organizatora.

18. Učesnik, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima.

19. Ova pravila će se objaviti javno na veb sajtu www.grandkafa.rs

20. Ova pravila su sačinjena i na njih se primenjuje pravo Republike Srbije, kao i na sve sporove koji mogu proizaći u vezi sa ili povodom ovih Pravila odnosno Konkursa.

21. U slučaju spora, nadležan će biti sud stvarne nadležnosti sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija.