Pravila Grand Black'n'Easy digitalne igrice

" Prava turska, kao stvorena za putovanja "

PRAVILA

ORGANIZATOR I TRAJANJE Grand Black'n'Easy digitalne igrice

Organizator digitalne igrice" Prava turska, kao stvorena za putovanja " je  Atlantic Grand  d.o.o. Beograd, ul. Surčinska 6a.

Digitalna igrica traje u periodu od 31.5.2021. godine sa početkom u 12:00h do 27.6.2021. godine do 23:59 h i organizuje se na teritoriji Republike Srbije putem internet stranice www.grandkafa.rs.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u Grand Black'n'Easydigitalnoj igrici imaju svi državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Organizatora, „Atlantic Grand“ d.o.o. Beograd, povezanih pravnih lica ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju digitalne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova. Maloletna lica imaju pravo učestvovanja u skladu sa zakonom.

REGISTROVANJE I OTVARANJE PROFILA

Kako bi postao učesnik, svaki posetilac spomenute internet stranice, u okviru digitalne igrice potrebno je da prihvati Pravila privatnosti i Pravila Grand Black'n'Easy digitalne igrice i izvrši registraciju nakon koje će se formirati profil učesnika. Prilikom registracije potrebno je uneti sledeće podatke: ime i prezime i e-mail adresu. Zatim je potrebno ukucati lozinku u polje „kreiraj loziku“ i potvrditi lozinku u polju „potvrdi lozinku“. Nakon potvrde unešenih podataka, pritiskom na dugme „potvrdi“, posetilac dobija e-mail na prijavljenu e-mail adresu u kom će se nalaziti link na koji je potrebno kliknuti kako bi se finalizirala registracija i kako bi profil postao aktivan. Nakon uspešne registracije i aktiviranja profila, posetilac internet stranice može da igra igricu i time stiče mogućnost za osvajanje poklona, koji su predviđeni ovim pravilima.

Za registraciju i otvaranje profila ne postoji uslov prethodne kupovine proizvoda. Svako može, uz ispunjene uslove, učestvovati u digitalnoj igri na internet stranici www.grandkafa.rs.

Za sve informacije u vezi sa  igricom, učesnici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese ko[email protected] ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08h-16h (ponedeljak-petak) ili posetiti internet stranicu www.grandkafa.rs.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Nakon što se uspešno registrovao, učesnik ima mogućnost pristupa digitalnoj igrici. U igrici se u fokusu nalazi „Black ’n’ Easy“ šolja , potrebno je da svaki učesnik pripremi napitak pritiskom na dugmiće koji se nalaze na ekranu po sledećem redosledu: 1. dodati kafu, 2. dodati vodu, 3.promešati napitak. Uputstvo za igranje igre biće dostupno u video igri u svakom trenutku.

Nakon što učesnik završi poslednji korak pripreme napitka, iz šolje na ekranu, u kojoj se nalazi pripremljena „Black ’n’ Easy“  kafa, kreće da se širi oblak mirisne kafe od kog će se formirati ispis da li je osvojena nagrada ili ne.

Opcija 1: OSVOJEN POKLON. Na ekranu se prikazuje tekst koji govori  koji je poklon učesnik osvojio. Zatim učesnik automatski dobija i e-mail na prijavljenu e-mail adresu prilikom registracije u kojem se obaveštava da je, dobitnik poklona.

Opcija 2: NIJE OSVOJEN POKLON. Prikazuje se poruka da učesnik nije osvojio poklon. Učesnik ima opciju «pokušaj ponovo» ili opciju za izlazak iz interaktivnog dela «izađi».

Svaki učesnik ima pravo da se registruje samo jednom. Ukoliko se ispostavi da je učesnik ostvario više od jedne registracije koristeći isto ime i prezime i/ili e-mail adresu, učesnik će biti diskvalifikovan i gubi pravo na svaki osvojeni poklon i dalje učestvovanje u igrici. U ovom slučaju Organizator zadržava pravu da konkretan poklon do kraja igre ne dodeli.

Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da podaci koje prijave prilikom registracije za učestvovanje u Grand Black'n'Easy digitalnoj igrici budu ispravni, te Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja broja usled čega poklon ne može biti dodeljen, uručen ili slično.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl...) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Organizator ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u igri.

Učesnik u igrici mora biti prava osoba.

Učesnik može u bilo kom trenutku do završetka digitalne igrice da otkaže učešće, tako što će poslati zahtev o otkazivanju učešća na e-mail adresu kontakt centra Organizatora [email protected]  U tom slučaju, učesnik se isključuje iz igrice, a Organizator će obezbediti brisanje ličnih podataka učesnika najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za otkazivanje učestvovanja u igrici.

Za sve informacije o igrici zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) od 8.00-16.00 č počev od 31.05.2021. godine.

IZBOR DOBITNIKA

Grand Black’n’Easy digitalna igrica se sprovodi u trajanju od 4 nedelje gde svaka nedelja ima tačno definisan nagradni fond od 60 poklona pri čemu se pokloni mogu osvojiti svakog dana u svakom momentu u toku te nedelje. Na kraju  svake nedelje stanje se resetuje i u novu nedelju se ulazi sa novih 60 poklona. Fond poklona za svaku nedelju je isti. Svakog dana, u10:00č učesnici mogu da provere u okviru video igre šta je još od poklona raspoloživo za osvajanje do kraja te nedelje.

Pokloni koje se dodeljuju na nedeljnom nivou su:

 • Vaučer u iznosu od 10.000,00 rsd za kupovinu u Sport Vision  prodavnicama: 2 kom
 • Polaroid aparat – "FujiFilm Fotoaparat Instax mini 11": 2 kom
 • "FJALLRAVEN KANKEN"  ranac: 2 kom
 • Mini štampač za slike “Mi Foto“: 2 kom
 • Putni kofer: 2 kom
 • "JBL Go 3“ bežični zvučnik: 2 kom
 • "Black ’n’ Easy" paket: 48 kom

Softversko izvlačenje poklona se obavlja svakog dana u periodu trajanja Grand Back’n’Easy digitalne igirce počevši od 31.05.2021.godine a najkasnije 27.06.2021. do 23:59h, automatski, putem softvera, metodom slučajnog odabira gde softver nasumično svakom učesniku nakon završna 3 koraka pripreme kafe u digitalnoj igri, prikazuje da li je osvojio poklon i koji ili nije osvojio nijedan od predviđenih poklona. Digitalna igrica je aktivna 24/7 za vreme trajanja. Učesnik može da pokreće igru neograničen broj puta tokom perioda trajanja.

Svakog dana u 10:00č u digitalnj igrici svaki učesnik će moći da vidi koje vrste i količine nedeljnih poklona su na raspolaganju.

Tročlana komisija je imenovana od strane Organizatora koja je odgovorna za regularno sprovođenje Grand Black’n’Easy digitalne igrice.

Objava dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici www.grandkafa.rs najkasnije 2 dana po završetku svake nedelje u kojoj su dodeljivani pokloni.

Objavljivaće se ime, prezime i osvojeni poklon.

Svaki učesnik u igrici će prihvatanjem Pravila Grand Black’n’Easy digitalne igrice dati svoj izričiti, neopozivi i bezuslovni pristanak za objavljivanje njegovih njihovih imena i prezimena i osvojenih poklona na internetu putem  internet stranice www.grandkafa.rs, zvaničnim Facebook i Instagram profilima proizvod „Grand Black ’n’ Easy“ kafe, bez bilo kakvih vremenskih, prostornih/teritorijalnih i predmetnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

FOND POKLONA 

Ukupan fond poklona čine:

 • Vaučer u iznosu od 10.000,00 rsd za kupovinu u Sport Vision  prodavnicama: 8 kom
 • Polaroid aparat – „FujiFilm Fotoaparat Instax mini 11“: 8 kom
 • "FJALLRAVEN KANKEN" ranac: 8 kom
 • Mini štampač za slike “Mi Foto“: 8 kom
 • Putni kofer: 8 kom
 • "JBL Go 3" bežični zvučnik: 8 kom
 • "Grand Black ’n’ Easy" paket: 192 kom

PREUZIMANJE POKLONA

Učesnici će o dobitku poklona biti obavešteni putem poruke na ekranu u video igri. Takođe svakom učesniku kom je prikazan dobitak na ekranu u video igri će biti poslat e-mail obaveštenja na e-mail adresu, koju je uneo prilikom registracije, najkasnije u roku od 24č od momenta prikazivanja osvojenog poklona u video igri.

Potrebno je da učesnici u Grand Black'n'Easy digialnoj igrici koji su osvojili poklone, odgovore na e-mail u kojem se obaveštavaju o dobijenom poklonu, i  ostave sledeće podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, grad, punu adresu stanovanja sa poštanskim brojem.

Prilikom preuzimanja poklona, Učesnici su u obavezi da potpišu izjavu o preuzimanju poklona koja sadrži ime, prezime i punu adresu stanovanja.

Ukoliko dobitnik u roku od 5 (pet) dana od dana primljenog e-maila, ne odgovori na e-mail, odnosno ne potvrdi da poklon prihvata i ne pošalje potrebne lične podatke, smatraće se da je povukao svoje učešće u igrici i da se odriče prava na poklon.

U ovom i drugim slučajevima u kojima pokloni ne budu podeljeni, i pored toga što je organizator ispunio sve obaveze preuzete ovim pravilima, organizator zadržava pravo da neuručene poklone zadrži.

Pokloni  će biti poslati učesnicima poštom ili putem kurirske službe, o trošku Organizatora, i na adresu koju je Učesnik dostavio za isporuku poklona.  Pri preuzimanju poklona, dobitnik je dužan da pokaže validnu ličnu ispravu kojom potvrđuje da je Učesnik stvarna osoba sa prebivalištem u Srbiji, i čije se ime i prezime podudara sa imenom i prezimenom dobitnika poklona u digitalnoj igrici. Dobitnik poklona dužan je da potpiše izjavu o preuzimanju poklona.

Dobitnici poklona će biti istaknuti na korporativnom sajtu Organizatora  www.grandkafa.rs

Organizator je dužan da poklone isporuči 30 dana od dana kad učesnik pisanim putem prihvati osvojeni poklon.

Osim dobitnika lično, poklon će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa. Pri preuzimanju poklona dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju poklona i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze Organizatora Black'n'Easy digitalne igrice prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Učestvovanje u Grand Black'n'Easy digitalnoj igrici se zaključuje 27.06.2021. godine u 23.59h.

Pokloni nisu zamenjive za novac niti druge nagrade.

UČESTVOVANJE U Grand Black’n’Easy DIGITALNOJ IGRICI

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće, a pre nego što nastave, trebalo bi da odštampaju ili sačuvaju kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao učesnik, saglasan/a sam sa davanjem mojih podataka o ličnosti.

Takođe sam saglasan/a da materijali nastali tokom realizacije ove igre mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.

Obavešten/a sam da se moji podaci kao što su ime i prezime, e-mail, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade.

Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje podataka o ličnosti opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Grand-a u vezi učešća u digitalnog igrici.

Potvrđujem da Atlantic Grand ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Grand nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator ove digitalne igre zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.grandkafa.rs.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost

-za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih poklona, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;

-u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcionisanja interneta ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ove igre;

- ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže;

- u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice;

-za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida digitalne igrice iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), poklone podeli između onih koji su učestvovali do trenutka prekida ili da digitalnu igricu, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, ne okonča, odnosno prekine. O tome mora, putem medija, obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi  podaci su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Shodno tome, isto važi i za pravo na vlastiti lik (pravo ličnosti) koji se odnosi na pravo Organizatora da se materijali sa likom učesnika i ličnim podacima reprodukuju, distribuiraju i javno saopštavaju i/ili koriste na bilo koji drugi način.

Učesnici se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u digitalnog igrici, za potrebe ovog igre i to do opoziva. Učešćem se učesnik saglašava da Organizatoru ili od njega ovlašćenim licima, odnosno saugovaračima dozvoli korišćenje svojih  podataka o ličnosti(kontaktni podaci: elektronska adresa) u cilju obaveštavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima, sa mogućnošću odjave.

Pravila o zaštiti privatnosti Organizatora: https://www.grandkafa.rs/rs/pravila/pravila-zastite-privatnosti

U periodu upravljanja podacima o ličnosti pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected]. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih podataka o ličnosti poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču u i/ili izvan EU. Ugovorni obrađivač može da obrađuje podatke o ličnosti samo u granicama ovlašćenja, odnosno narudžbine koju dobije od naručioca, u skladu sa definisanim namenama.

PORESKE OBAVEZE

Pokloni u Grand Black’n’Easy digitalnoj igrici ne podležu oporezivanju.

PRISTUP PRAVILIMA Grand Black’n’Easy DIGITALNE IGRICE

Pravila Grand Black’n’Easy digitalne igrice objavljena su na internet stranici www.grandkafa.rs gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa digitalnom igricom i pravilima, povezanih sa njom, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid igre ili potpuno zaustavljanje, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.grandkafa.rs.  

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, 19.5.2021.

Organizator

Atlantic Grand doo Beograd

Mate Štetić, direktor